Privacybeleid

Voor Garagebox.nl is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Garagebox.nl is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop Garagebox.nl gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

Verzamelen en verwerking van gegevens

Garagebox.nl verzamelt en verwerkt uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt voor het doel waarvoor wij ze willen bewaren en gebruiken. Op elk moment kunt u inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen.

Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis.

Beveiliging gegevens

Garagebox.nl neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen, alsmede om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Bezoekgegevens

Op de websites van Garagebox.nl worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is onder meer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Garagebox.nl haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van cookies

Garagebox.nl maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken en het stelt Garagebox.nl in staat om bezoekers een gerichte dienstverlening,inhoud en reclame aan te bieden.

U heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende web-browser instelling aan te passen.

Wijzigingen privacy verklaring

Garagebox.nl behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Garagebox.nl
Celebesstraat 1
7556 SR Hengelo

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 februari 2011.